martes, 9 de diciembre de 2008

Esperar que passi la crisi o innovar

Butlletí OCSA num.2 / 2008

ESPERAR QUE PASSI LA CRISI O INNOVAR

RESUM: És ben conegut que la innovació és l'estratègia a seguir per a mantenir la competitivitat empresarial així com una de les competències clau de les associacions per a fomentar el canvi i el progrés, no obstant això, per què ens resistim a innovar?, com pot promoure la innovació una associació que té pocs recursos?, quines tècniques tenim al nostre abast per a millorar la creativitat?, quines son les qualitats dels innovadors?

En aquest article 4 experts ens donen les claus per a fomentar la innovació des de la nostra associació: Antonio Saenz (Director d'Innovació de Foment del Treball), Fran de la Torre (Director Departament de Consultoria Estratègica, Finançament i Innovació de Pimec), Silvia Gironès (Directora Europainnova) i Tomás García (Director de Buenaidea).

Estem d’acord, necessitem innovar, llavors...per quin ens costa tant?

Millor no canviar que ja ens va bé!
Sovint la nostra primera reacció enfront d’un problema és la seva negació. Segons BEDP (Bureau Europeu para el Desenvolupament de la PYME) un 31 % de les organitzacions detecten una crisi en els moments inicials, el 46 % s’adona quan els toca els resultats i un 22 % quan ja no tenen liquiditat.
Esperar que passi la crisi!
La nostra segona reacció és racionalitzar el problema assumint que fem el que podem i que no es pot fer una altra cosa. Hi ha organitzacions que fan comptes i calculen quan poden sobreviure fins que rebroti el consum. De segur que aquells dies no seran els millors.
Reinventar-se a si mateix!
L'acceptació del problema ve acompanyada d'un sentiment d'impotència per a donar la volta a la situació. Reinventar-se a si mateix no és fàcil, requereix trencar amb les nostres barreres psicològiques i amb el coneixement adquirit.

Per a Antonio Saenz l’alternativa està clara, ¡hem d’innovar!. “En els últims anys, el convenciment de que l’economia mundial estava assistint a un canvi de paradigma es va traduir en la Cimera de Lisboa, les conclusions de la qual van reflectir la necessitat d'abandonar l'actual model basat principalment en la reducció dels costos laborals per a mantenir el nivell de competitivitat de les nostres empreses i apostar decididament per l'aportació de coneixement, innovació i la I+D”.

Però de quines maneres pot contribuir una associació a la promoció d'una cultura d'innovació en el seu sector?
Les associacions poden assumir diversos papers segons la seva grandària i el dels seus socis

Com formadors
Els experts estan d'acord que el punt de partida és sensibilitzar a les empreses i ajudar-les a entendre en què consisteix innovar i com fer-lo, a través de la comunicació i la formació.
Silvia Gironès apunta que el primer objectiu d'una associació hauria de ser que els seus socis entenguessin què implica innovar. Pel Tomás García “Cal sensibilitzar de la seva importància no com una moda sinó com una competència crítica per a la competitivitat i per a això és imprescindible la capacitació de les persones en diferents àrees, entre elles la creativitat i la pròpia gestió de la innovació. Per la seva banda, Fran de la Torre i Antonio Saenz, comenten que el seu treball consisteix a conscienciar a les empreses i ajudar-les perquè implantin la cultura sistemàtica d’innovació i bones pràctiques.

Com a facilitadores
“Les associacions ajudem a les empreses a cooperar, a adquirir grandària per a generar projectes i, si és possible, a disposar de finançament per a portar-los a terme” (Antonio Saenz)

Com a proveïdores de serveis
Oferint assessorament, auditories, supervisant el procés, encarregant-se dels tràmits i processos de certificació, etc ja que com diu Tomás García “La gestió de la innovació no resulta fàcil per a moltes empreses. Moltes es pregunten per on començar i sobretot com”

Generant activament oportunitats
Para Fran de la Torre, les associacions a més han de buscar activament oportunitats
d'innovació en el seu sector. “Si una associació desconeix les oportunitats del seu col·lectiu empresarial, difícilment contribuirà a promocionar una cultura innovadora amb capacitat de valor afegit”.
Les associacions, especialment les més petites, poden proporcionar eines que ajudin a
construir un entorn que afavoreix a innovació, en el qual siguin els seus socis els quals de manera participativa facin aflorar les oportunitats. Segons Tomás García “Aquest entorn pot ser un espai físic o virtual com una intranet on capturar i compartir idees, organització de tallers creatius amb un repte o problema”

Per a Fran de la Torre no obstant això l'abast de les accions de les associacions pot veure's multiplicat o reduït per les polítiques públiques. Si les associacions no estan coordinades amb les administracions, tots els esforços que es realitzin des de les associacions no tindran un efecte multiplicador.


Cal preguntar-se llavors quins objectius prioritaris hauria de marcar-se una associació per a defensar o promoure la innovació davant les administracions públiques?

Les associacions han de crear unes condicions que afavoreixin la innovació “La nostra missió consisteix que les administracions facilitin mesures concretes respecte a temes com el finançament i la fiscalitat, la capacitat emprenedora, la reducció de traves burocràtiques, un major esforç pressupostari, la formació, etc. Precisament aquests dies s'està acabant de redactar el contingut del “Pacte nacional per la recerca i la innovació a Catalunya” que té per objectiu obtenir el consens de tots els agents implicats en aquestes matèries i disposar d'un “full de ruta” estable a mig i llarg termini que, en principi, quedi al marge dels avatars electorals”. (Antonio Saenz)

Però a més les associacions són portadors de la informació del sector i juguen un paper catalitzador en la implantació dels programes públics.
“Les associacions han de recollir i difondre els programes del govern i aportar al govern informació vàlida sobre les oportunitats detectades en els seus col·lectius, ja que no solament posseeixen tota la informació relacionada amb el seu col·lectiu, sinó que al seu torn són claus a l'hora d'executar aquestes mesures i poder valorar els seus resultats. En el nostre cas particular estem compromesos amb el govern a dissenyar i impulsar mesures dirigides a estimular la innovació en el nostre teixit empresarial, sempre que s'ajustin a la realitat del nostre col·lectiu,
format essencialment per micros, petites i mitjanes empreses.” (Fran de la Torre)
Per tant les associacions contribueixin a la innovació directament ajudant als seus socis i actuant com a catalitzador de les polítiques públiques. És obvi que si les associacions volen jugar un paper rellevant en la innovació empresarial, estan obligades a desenvolupar les competències internes que els permetin fer-lo. Segons Silvia Gironès, les empreses, gràcies els seus clients, evolucionen i tenen necessitats que canvien amb el temps. Per tant els serveis d'una associació han de canviar com ho fan els productes i serveis de les empreses.

Les associacions tenen oportunitats per a innovar en els serveis que ofereixen (el model de negoci), en la seva capacitat per a promoure la participació i el networking (modificant la seva cadena de valor), en els seus processos interns (realitzant les tasques i serveis actuals d' una forma més eficient i convenient), en el “delivery” (per exemple la personalització dels seus serveis).

Però com pot una associació amb pocs recursos ser innovadora?

Innovar, segons Tomás García, és un procés on es generen idees que són percebudes com un valor per a algú en el mercat i que produeix un benefici sostenible. El més important és disposar d'un procés que ajudi a identificar oportunitats i a canalitzar les idees que l'organització genera d'una manera sistemàtica. Aquest és el primer pas cap a una cultura orientada a canviar la ment. En el mateix sentit Fran de la Torre apunta que en tota organització la cultura de la innovació parteix de l’actitud de les persones. Es tracta de gestionar el coneixement resident perquè els seus treballadors puguin accedir, utilitzar i interactuar amb la informació i el coneixement, amb l'objectiu d'aplicar-lo i transmetre'l.
Com procés sistemàtic es necessita dedicar-li temps i assignar-li recursos. Això no vol dir que amb pocs recursos no sigui possible innovar. En el cas de petites associacions, comenta Silvia Gironés, només és necessari creure que és important innovar i impulsar uns pocs processos organitzats que permetin proposar idees i portar a terme les millors en funció dels recursos disponibles.
A més, segon Tomás García, els recursos econòmics es poden aconseguir de moltes maneres, per exemple amb l'aportació partners que puguin desenvolupar la idea.
Els recursos llavors no són la principal limitació per a la innovació. La dificultat per l’organització és saber reinventar-se ja que això significa trencar amb les cadenes de pensament personal i organitzatiu que puguin inhibir visions trencadores, expandir perspectives, fent convergir idees, conceptes i cultures que no tenen una relació aparent.
Una manera de reinventar-se és obrir la perspectiva del plantejament de l'associació
diversificant l'aplicació del nostre saber fer a altres nínxols o sectors. Això ho han sabut fer algunes empreses com a FICOSA INTERNACIONAL, tal com explica Silvia Gironès. “Com plantar cara a l'amenaça dels cotxes intel·ligents que no requereixin retrovisor? No hi ha reacció possible si el plantejament es fa com fabricants de retrovisors, però les expectatives milloren si el plantejament es fa com a proveïdors d'informació al conductor; des d'aquest punt de vista és molt més factible reconvertir el retrovisor en altres elements informatius ja siguin
càmeres de vídeo, GPS, etc.”
Les associacions, especialment aquelles que estan en sectors en recessió i perden socis, haurien d'obrir la seva perspectiva. Un director d'una associació d'exportadors afirmava que estaven perdent els seus socis tradicionals degut al fet que els fabricants de joieria, en la seva majoria artesans sense imatge de marca, no podien competir amb les importacions xineses.
Per això estaven captant socis entre les empreses de moda que desenvolupaven línies de rellotgeria de disseny i que volien internacionalitzar-se.

Quines competències personals són claus per a un directiu a l'hora de facilitar el procés innovador?

Per a innovar cal en primer lloc generar idees innovadores, però a més cal llençar les idees cap a davant, superar els obstacles i aconseguir adhesions.
Els experts han destacat tres tipos de competències.

1. Les competències relacionades amb l'aprenentatge i el coneixement per a detectar
oportunitats i generar idees

Fran de la Torre comenta : “Un directiu necessita una gran capacitat per poder detectar entre el col·lectiu que forma l'associació oportunitats i per identificar manques i així contribuir al disseny de les mesures adequades per plantar cara a les manques i impulsar les oportunitats. Al ser la innovació un procés continu tot el coneixement que es generi haurà de ser gestionat correctament en la mesura de poder utilitzar-lo en els moments oportuns per a impulsar el procés dintre i fora de la pròpia organització, sempre que la direcció sigui un element no solament de gestió, sinó catalitzador de tot el procés.”

2. Les competències organitzatives que permeten impulsar el procés dintre de l'organització eliminant barreres i implicant a les persones clau.

Segons la Silvia Gironès les persones innovadores es caracteritzen per haver desenvolupat competències per a liderar canvis, aquestes son:visió global i de negoci; capacitat de planificació dirigida al canvi ; empatia i bona comunicació; capacitat d'assumir riscos; orientació a resultats; capacitat de lideratge de les persones de l'organització.

3. Les competències relacionades amb la creació d' un ambient de treball que permeti
propagar una cultura innovadora al llarg de tota l’organització.

Per a Tomás García cal que els directius abandonin la seva "zona de confort" i deixin de gestionar els equips de la manera habitual. El lideratge adequat pot activar el pensament creatiu; protegir, patrocinar i invertir en idees innovadores, creant un clima organitzatiu on la innovació sigui gestionada amb normalitat.
Antonio Sáenz apunta. “Es tracta per damunt de tot la formació, en l'extensió més àmplia de la paraula i al llarg del conjunt de la seva trajectòria professional, la capacitat d'anàlisi, el ser integrador, promotor d'equips i d’iniciatives creatives i innovadores”.

CONCLUSIONS

Les associacions tenen un paper destacat en la implantació de la innovació en el seu
sector i poden contribuir de diferents maneres: sensibilitzant, formant, oferint serveis, buscant oportunitats, creant un entorn favorable, creant un efecte multiplicador amb els governs etc.
Els recursos limitats no impedeixen innovar,el més important és disposar d’un procés
que permeti identificar oportunitats sistemàticament. Les associacions amb recursos
limitats han de concentrar la seva innovació en aquells processos en els quals puguin
tenir un avantatge. Existeixen tècniques que poden ajudar a desenvolupar la creativitat i trencar amb les cadenes que inhibeixen noves visions.
És fonamental desenvolupar 3 tipus de competències. Les relacionades amb
l’aprenentatge i el coneixement, les organitzatives per a impulsar el procés dintre de l’associació i les relacionades amb la creació d’un ambient de treball que faciliti lainnovació.

miércoles, 3 de diciembre de 2008


El Circuito Diseño en el 22@ Barcelona, actividad enmarcada en la Barcelona Design Week 2008, ofreció la oportunidad de conocer de cerca los agentes del sector del diseño localizados en el distrito de la innovación del 22@ Barcelona. Aprovechando este acontecimiento que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, el estudio de diseño 2creativo abrió sus puertas para presentar el lanzamiento de su nueva imagen basada en la simplicidad y el sentido común como motores de cambio.

En tiempos difíciles, el diseño se presenta como la herramienta más rentable para impulsar la innovación. Aplicar procesos de diseño constantes en la empresa asegura una ventaja competitiva a largo plazo. La aplicación de la simplicidad y el sentido común se hace más necesaria en estos momentos.

"Diseñar es planificar, es convertir las necesidades de los usuarios en oportunidades de negocio" dicen Abel y Mariona, directores creativos de 2creativo. "Y qué mejor que aplicar un buen método de planificación para minimizar riesgos en la toma de decisiones?" Con su nueva imagen, 2creativo se presenta como apoyo estratégico de las empresas para el lanzamiento de nuevos productos.

lunes, 24 de noviembre de 2008

DISEÑO RENTABLE: Diez temas a debate


La Editorial Index Book ha publicado recientemente la obra de Xènia Viladàs: "Diseño Rentable: diez temas a debate" donde plantea que el diseño es una plataforma extraordinaria de mejora, al servicio de la empresa - y, por extensión, de la sociedad - que se ha convertido ya en un requisito de entrada a muchos mercados.

Esta obra se dirige a aquellas organizaciones que todavía tienen el diseño como asignatura pendiente y propone, desde una óptica de gestión, diez temas de reflexión para reducir el riesgo en la toma de decisiones relacionadas con esta materia. Las herramientas y los conceptos que se ofrecen en estas páginas son propuestas abiertas que cada uno tendrá que hacer suyas. No es un tratado de gestión del diseño sino una especie de "navaja suiza" para llevar en el bolsillo y utilizar cotidianamente.

Xènia Viladàs, autora de Diseño Rentable, es consultora, licenciada en Económicas por la Universidad de Barcelona y MBA (Design Management) por la Universidad de Westminster (Londres). Inició su carrera en el sector textil y posteriormente se incoporó al BCD (Barcelona Centre de Disseny) donde fue directora adjunta y, más tarde, directora general. Tras una etapa en la escuela de diseño Elisava, pasa a incorporarse a la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (ddi), como consejera delegada. En la actualidad ejerce como consultora independiente en Gestión de Diseño, tarea que alterna con la docencia, conferencias y escritos.

martes, 18 de noviembre de 2008

La modernitat

Publicat a la revista “Eben Interiors” nº 59
Per Agustí Costa, interiorista i aparellador

El compromís de tot creatiu és donar respostes d’acord amb l’esperit del seu temps. I sempre ha estat així quan ha explorat camins ignorats per conduir-nos al futur i quan ha pres de referent el passat conegut.
Naturalment, em refereixo als grans trets d’aquell esperit que determinen l’estil d’època i no pas a les peculiaritats individuals, per remarcables que siguin. L’homologació respecta als trets característics de l’època fa que una obra sigui moderna o no.
Històricament el treball modern s’ajusta als “modes” propis de la tendència dominant, i és així com obté la consideració de recent, al marge del seu valor intrínsec. Representa la mesura, l’equilibri, la moderació i no pressuposa cap avenç. Però a mitjans del segle dinou el concepte modern fa un pas endavant i busca una innovació romàntica, subjectiva, que es basa en la imaginació i es manifesta contrària al progrés tècnic i burgès. Després, a principis del segle vint, la creixent industrialització afavoreix el sorgiment de l’avantguarda, defensora d’una modernitat incessant. Fascinada per la tècnica, aporta, objectivament, millores reals de les condicions de vida durant un període de desfici creatiu. E Moviment Modern va ser una autèntica revolució experimental en el camp de la cultura material.
I avui, què és modern? Superabundància, consumisme, globalització, atròfia crítica, pensament feble i falta d’esforç, en general, són els inductors d’una part de la nostra conducta. Amb aquests ingredients no s’assoleixen objectius gaire consistents. Per això moltes vegades el terme modern es redueix a un llustre superficial que dóna brillantor i es fa admirar fins que s’apaga, però que ignora la importància del pes, de “ser metall encara que no brilli”. Oblidant que és més important el sistema constructiu que el material, l’espai que l’objecte i el llenguatge que la forma, alguns irreflexius, en nom d’una modernitat mal entesa, prescriuen de manera arbitrària materials nous interpretats deficientment, maltracten l’atmosfera del lloc amb un culte acrític a objectes d’última generació i ofenen la personalitat de l’usuari amb frívoles artificiositats de nul contingut cultural. Talmet, com si només hi hagués una estètica possible que dicta el que s’ha de fer i priva el que seria adequat.
Sortosament, al costat de la retòrica banal que només sap captar l’aspecte extern més anecdòtic de la modernitat, hi ha la creença que el bon projecte s’ha de buscar més enllà dels contingents epidèrmics, perquè dissenyar no és una simple qüestió formal. I cal tenir present que l’encertada relació entre forma i ús depèn de circumstàncies sovint diferents. Cada usuari, entorn i codi mereixen una atenció del projectista que determina resultats formals per a cada cas.
L’escultor modern Jorge Oteiza diu: “No busco el que tenim, sinó el que ens falta”. La frase, crec, sintetitza el sentit profund de l’actitud moderna. Res no ha de venir donat, ha d’ésser explorat. El projecte, elaborat amb voluntat capdavantera, anticipa constantment. Cal buscar resultats pertinents, defugint els patrons habituals de seducció. El projectista es legitima burxant la realitat present, obrint-se al futur i acceptant les conquestes del passat.
Així, de manera natural, afegim petits progressos successius sense perdre la continuïtat de la modernitat.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

Bueno, bonito y... sencillo

Por Fernando Trías de Bes. Ilustración de Gabi Beltrán.
Un invento básico, un diseño sencillo, una idea simple. El iPod o Google. Hay que ver lo que nos pueden facilitar la vida. Pero simplificar las cosas no es nada fácil. Aquí, unos trucos.


miércoles, 29 de octubre de 2008

¿Cómo se dan los premios literarios?

El País, sábado 5 de abril de 2008


¿Cómo se dan los premios literarios?
Por Jose María Guelbenzu

En España abundan los galardones, pero los concedidos por el sector privado tienen razones editoriales y los del público, criterios funcionariales y políticos. Harían falta fundaciones de solvencia.

¿Qué premian los premios? ¿Para qué sirven los premios? ¿Son libres los premios? Cada año se conceden en nuestro país centenares de premios a muy diversas actividades artísticas, la mayoría de los cuales proceden de toda clase de instituciones públicas y privadas. ¿Vivimos en Jauja? ¿Estamos ante una nueva edad de oro de las artes ¿ ¿Se han extendido los saraos sociales a los frutos de la creación literaria, visual o musical ¿ En medio de todo este aparente esplendor, buscando el origen y sentido de esta proliferación, surge en seguida una pregunta: ¿es el Estado quien tiene el deber de regular los premios culturales o la cosa es así porque no existe otra alternativa?

La sensación que invade al ciudadano atento es la de que sólo el Estado parece garantizar una valoración objetiva de una obra, pues no se siente afectado por las concesiones al beneficio, ya que los suyos (nacionales o autonómicos) son premios a fondo perdido en lo económico. En otros sectores, como el audiovisual, academias de profesionales o entidades privadas otorgan sus premios a la labor de un año o de toda una vida (Goya, Max, Ondas, Fotogramas...) y procuran que prime el reconocimiento profesional. Por el contrario, en el mundo literario apenas existen premios que se otorguen a libros ya publicados. Los premios famosos y reconocidos del mundo de la edición son casi siempre a originales inéditos y se han convertido en un lanzamiento editorial de autores bien conocidos. El negocio es el negocio. De manera que los premios-resumen de un año de actividad creadora (literarios sobre todo, aunque también de otros órdenes artísticos) en España los conceden el Estado (Cervantes, Velázquez, el conjunto de los Nacionales...) o instituciones paraestatales.

Pero ¿es el Estado verdaderamente neutral? Resulta significativo que los grandes premios de resonancia internacional estén todos en manos de fundaciones y entidades privadas, que suelen ser, cada uno a su estilo, independientes del Estado aunque no sea incierto decir que los interesados (editores, creadores, investigadores...) tratan de meter la nariz en ellos, pues gneran ventas o fama extraordinarias que allegan grandes recursos a los ganadores. Sin embargo, lo cierto es que generan venta o fama debido a su credibilidad e independencia.

En España quizá pudiera ponerse el ejemplo del Príncipe de Asturias, pero aparte de su vinculación nominal con la familia real, es un premio dedicado a premiarse más bien a sí mismo. Lo que convendría preguntarse es por qué el Estado ha tenido que hacerse cargo de reconocer y distinguir a los creadores mientras el resto de la sociedad lo contempla desde la barrera. ¿Quizá porque en este país el paternalismo del poder y el peso de la religión nos acercan más a lo providencial que al esfuerzo emprendedor del individuo o el colectivo social?

Echando la vista atrás, vemos que si el cenit de la literatura y las artes en España se corresponde con el barroco, es decir, con la primera quiebra de la confianza en el papel de paladines de la cristiandad en el mundo bendecido por Dios, desde entonces no han hecho sino decaer, en especial la literatura, hasta extremos muy provincianos salvo las excepciones de rigor, siempre muy minoritarias y alejadas de los intereses dominantes. En consecuencia, y cada una a su manera, el arte y la sociedad se han resentido de ello. La sociedad española ha sido una sociedad fundamentalmente inculta y sometida a un poder tradicionalmente tan despectivo con el saber como entablerado entre la religión y la reacción. La sociedad española, esa que se despeña por la Corte de los Milagros de Valle-Inclán, fundamentalmente inculta, con extraordinaria tasa de analfabetismo aun en la primera mitad del siglo XX y sin una verdadera tradición civil, ha sido incapaz de generar por sí misma un referente cultural.

En tales condiciones, sería un verdadero milagro que instituciones o entidades privadas, en tanto que emanación de esa misma sociedad. Alcanzaran notoriedad e influencia en el país. En el último cuarto del siglo XX sólo una intervención del Estado a favor de las artes, las letras e incluso la investigación propició los diversos premios Nacionales en régimen de libertad. Pero la pregunta sigue en pie: ¿es el Estado suficientemente independiente de los intereses del poder como para generar credibilidad o estamos ante un contrasentido insoluble?

El actual Ministerio de Cultura ha planteado lo que denomina “Código de buenas prácticas”, que, en principio, pretende acabar con esa idea de que la capacidad de juicio va unida al cargo. Para ello plantea “incorporar a la sociedad civil a la gestión de la cultura”. Loable intento que si no aleja del todo la sospecha de intervencionismo, en principio puede mejorar y regular sustancialmente la calidad y coherencia de los premios. Centrándonos en los premios literarios, para no dispersarnos demasiado, cabe decir que, en principio, se trataría de otorgar decisión a personas realmente capacitadas para juzgar en razón de su preparación intelectual y/o su actividad creadora; pero teniendo en cuenta la baja exigencia de buena parte de la crítica española y la endogamia y rutina de la universidad, precisamente dos de las tres patas en las que se apoyan los premios de estirpe anglosajona (la tercera la nutren creadores de reconocido prestigio en países donde no se confunde el prestigio con la popularidad), no es fácil establecer una rigurosa selección de jurados.

Quizá conviniera más un toque mediterráneo, a lo Goncourt, tan ceremonial, tan ritual, pero cuyos diez miembros son intelectuales de indudable prestigio aunque la sospecha de que trabajen en pro de sus respectivos editores es una sombra que a menudo ha oscurecido la concesión de este premio, que no su acogida por el público lector.

Por ahora, los premios Nacionales (sigamos con este ejemplo) nutren sus jurados por un procedimiento rígidamente funcionarial tanto en la selección de candidatos como en la elección de sus componentes, que contrasta con la amplitud de criterio, libertad de elección, dedicación y solvencia de sus pares extranjeros (Pulitzer, Booker, Goncourt, National Book Awards...), incluso si son acusados de defender en ocasiones intereses más crecanos a una determinada contingencia política, como se ha dicho en ocasiones del Premio Nobel. El sistema español se atiene al criterio de representación antes que al de la preparación y el conocimiento intelectual y, por lo general, los jurados se componen sobre la marcha con unos candidatos elegidos por el procedimiento antedicho, lo que supone que, junto a personas adecuadas, a menudo figuren otras de dudosa idoneidad o informadas de oídas, que deciden sin tiempo para conocer a fondo la obra u obras que concursan en cada especialidad. De ahí proviene el carácter errático de nuestros premios Nacionales, que son más propensos al partidismo y a la imporvisación que a la evaluación razonada de los candidatos.

El punto de partida de la creación de los premios a partir de la democracia procede de un lamentable error: la idea de que el gusto artístico (el que permite apreciar la calidad de una obra) y el criterio que debe sustentar las opiniones, son democráticos por el hecho de vivir en una sociedad democrática. Nada más incierto: el gusto y el criterio son producto de una intensa y constante formación y confrontación personal, no de un status predeterminado por el cargo. La democracia no concede necesariamente conocimiento, que requiere del esfuerzo del individuo, sino que tiende a eliminar las trabas para acceder a él. ¿Es el Estado quien debe regular los premios o no hay otra alternativa por la falta de una tradición de independencia y solidez cultural de nuestra sociedad? He ahí el problema. De momento, buena parte de las fundaciones son un sumidero de subvenciones, pero quizá llegue el día en que las propias necesidades sociales generen las instituciones capaces de fomentar el conocimiento y el arte con independencia del poder político. LA medida ministerial que se anuncia puede ser un paso intermedio y una saludable entrada de aire fresco y buenas costumbres en una situación cuya estabilidad, por el momento, presenta unos índices de polución intelectual muy poco estimulantes.

sábado, 26 de julio de 2008

ESCUELA PARA EMPRENDEDORES. MADRID.

Formación. La Cámara de Comercio incentiva el sector servicios de la región con la puesta en marcha de la escuela de comercio, diseño industrial y hostelería en la que Ferrán Adrián o Martín Berasategi, por ejemplo, darán clases magistrales.


martes, 17 de junio de 2008

LA DIFERENCIA ENTRE UNA VIVIENDA Y UN NICHO SON LOS METROS CUADRADOS...

Si a un nicho le cambiamos las flores por geranios, le añadimos ropa tendida y una botella de butano, ¿cuál sería la diferencia?
Existen, primeras residencias, segundas residencias, terceras, y hasta cuartas. Nos encontramos en una cultura con un sentido de la propiedad supra desarrollado. Esto es mío y esto es tuyo. Desde tiempos remotos la propiedad fue uno de los derechos básicos y fundamentales de la civilización humana. Sinónimo de poder, poder moral, social, exclusivo e individual. Nos encontramos en 'Era del Individualismo’. Convivir es un desafío en un mundo individualista. Y todo esto porque un buen día, a algún ser humano, se le ocurrió empezar a reparcelar el planeta tierra y poner límites entre lo que alguien decidió que le pertenecía. Y así empezó toda la sociedad feudal tras la caída del Imperio Romano. Toda la estructura de poderes proveniente de la fragmentación del territorio. La diferencia de estatus social, quien más posee mejor considerado está, los señores, y los campesinos que usufructúan de los terrenos del señor, tienen la posesión pero no la propiedad, gozan y disfrutan de algo ajeno. Cuántas veces hemos visto el típico cartel al empiece de un camino: Propiedad Privada! cómo si de una amenaza se tratase, e incluso muchas veces dicho cartel va acompañado de otro advirtiendo: cuidado, perro peligroso!! Es importante defender el castillo!

En otras culturas como en Alemania, Holanda o Dinamarca, la mayoría de gente vive de alquiler. Sin complejos. Usufructúan de algo que no es suyo. Existe la cultura de vivir de toda la vida de alquiler. Comprar no es una buena inversión en Alemania, por ejemplo. Los precios se han mantenido fijos durante los últimos 20 años y lo normal es vivir de alquiler toda tu vida.

Aquí vivir siempre de alquiler no es algo normal. Nos encontramos en una sociedad donde nos gustaría poseerlo todo, cuanto más tengas más poderoso eres, 'tanto tienes tanto vales', es una trampa. Estamos obligados a hipotecarnos al menos una vez en la vida. 'Hipotecado', sinónimo de pérdida de libertad! El fenómeno de la construcción está llegando a límites desorbitados, construir para ganar no para vivir. La construcción suplanta los campos, los huertos, las construcciones antiguas, la historia y la memoria. Todo queda sustituido por edificaciones de hormigón, cristal y lamas de madera. Arquitectura de moda, impersonal y repetitiva. Viviendas de 40m2, incluso de 30m2, nichos con cocina y baño, viviendas llamadas protegidas. Cuantas más pequeñas sean, más caben y más dinero producen.

Por todo esto, los arquitectos jóvenes, tenemos una oportunidad de oro para darle la vuelta a esta situación. Proyectar desde el precedente. Tomar conciencia y respetar el planeta. Entrar en armonía con la naturaleza. Aprovechar su energía e investigar en otros campos. Nos encontramos en un país con muchísimo sol y con muy pocas placas solares. Modificar y alterar la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas, y ser consciente de cuáles son estas necesidades, no teniendo como prioridad siempre el bolsillo. Cuidar la Tierra y practicar la sostenibilidad, diseñar aprovechando los recursos disponibles en cada situación intentando disminuir los consumos de energía y conseguir que esto acabe siendo del todo rentable. Y si no sabemos cómo hacerlo, investigar.

La última residencia sin opción, siempre acaba siendo un nicho, un panteón o si dejas de pagar el alquiler, una fosa común. Eso dependerá de todo lo que hayas poseído en vida, que absurdidad.


MARTA TEIXIDÓ
Arquitecta

jueves, 17 de abril de 2008

LOS ICONOS DEL DISEÑO AL HABLA


El Design Museum de Londres, en su afán por convertirse en uno de los museos internacionales imprescindibles en el estudio del diseño en su teoría y práctica, acogerá desde la próxima semana y hasta el 23 de mayo seis charlas con diseñadores de diversas disciplinas.
http://www.designmuseum.org/

lunes, 25 de febrero de 2008

MALOS TIEMPOS PARA LA ÉTICA

Se me hace cuesta arriba últimamente escribir cualquier cosa, partiendo de la base de que el pensamiento fluye y a veces encuentra recovecos más sutiles y ricos que la escritura, y de que a la vez nos reconforta con el simple hecho de analizarlos y reafirmarnos. Es como quedar en paz. Algo similar me ocurre con el desarrollo de un proyecto. Me gusta partir de un planteamiento basado en la funcionalidad, el mejor aprovechamiento
de la realidad donde el espacio se articule y se ordene con armonía, y se genere cierta atmósfera con una discreta interrelación de objetos y elementos. Es como si a partir de un primer encuentro y un posterior diálogo se fuera negociando un orden o un posicionamiento de las cosas.
En esta fase jamás me plantearía de qué material o de qué color será tal elemento, sólo cuando este diálogo entre el espacio y yo termina, entonces vestimos al recién nacido. Como si de un parto se tratase, se
gesta, se da a luz y luego se viste. Sin bautizo la abandonas, no sin antes girar la cabeza y dar, a cierta distancia, la última mirada a la “criatura”.Ya no está en tus manos y te viene a la mente que la entenderán,
sabrán ver sus cualidades, tendrán en cuenta su “origen genético”; no estuvo jamás en mis manos este particular (ya se sabe, una jácena impertinente, un pilar que se sale de madre…).
Con el tiempo la criatura se comporta de determinada manera, pero su cuidado y la empatía con el cuidador la hará madurar de una forma u otra. Con los años (hoy en día pocos) la criatura será victima de su longevidad,
y recibirá elogios a pesar de su edad, y uno se sentirá plenamente satisfecho de la procreación o, si desaparece, sus fotografíaS quedarán como testimonio.
Con los años, se acaba teniendo un amplio álbum familiar, se va haciendo uno mayor y necesita un poco de Viagra, pero en la mente perdura la frescura de los años jóvenes, aunque solo sea en los iniciales
planteamientos.
Si se te ocurre someterla a algún tribunal, puede que no la entiendan y sea repudiada, o por el contrario la premien, pero ella no se alterará, seguirá siendo la misma; de unaforma u otra, su espíritu y su ética están por
encima de esas cosas. Al fin y al cabo, son papelillos que uno tiene la pedantería de enmarcar como un notario cualquiera.
La esencia, la armonía y la funcionalidad casi siempre están reñidas con las tendenciosas tendencias.
En realidad, este mundo, como otros tantos, es para elegidos, elegidos por el destino más que por la formación. La vida es bella, los oportunistas no pasarán a la historia, y como dijo el torero de los años
veinte Juan Belmonte “se torea como se es”, por lo tanto, nuestra creación es nuestro espejo.
Ojalá este escrito sirva para ahuyentar a los frivolones que escogen esta profesión por no llegar a la nota de selectividad que exige una carrera superior, y por creerse que esto es una profesión fácil.
De hecho, en ocasiones me da pudor decir a qué me dedico, y pienso, ¿acaso existe una ONG de interioristas sin fronteras?
Seamos serios, visitemos, si tenemos ocasión, alguna choza africana, resultará de lo más minimalista, pero no precisamente por tendencia.
FERNANDO SALAS
Interiorista

PICTOGRAMA "EMPUJAR-ESTIRAR"

Carta de un feroz adversario recibida por André Ricard y Yves Zimmermann en relación a su proyecto internacional para el diseño del pictograma “empujar-estirar” y respuesta de sus autores.

LA Asociación Global Planetaria de Copys emite el siguiente comunicado en defensa de la riqueza de la Palabra Escrita:
Diseñadores del mundo entero, no os dejéis engañar por la ambición totalitarista, regularizadora, alienante y uniformadora de Design for the World de la calle Almogávers 157, y menos por su estalinista máximo representante en pleno delirio homogeneizador y egocéntrico: nadie necesita OTRO CARTELITO MÁS para abrir una puerta.
Pretender sustituir la palabra TIRAR por el inglés PULL ya nos parece un intento de eliminación sistemática de la variedad lingüística en nombre de esa cosa tan sospechosa llama Interés General.
Pretender substituir CUALQUIER palabra por un ideograma que muy presumiblemente tendrá un © y una cuenta en suiza asociada a sus bonitas formas efímeras, cuestionables y subjetivamente comprensibles tan sólo por el señor Zimmerman y sus sufridos becarios del diseño de vacíohomologado internacionalmente, nos parece, directamente, una bromita de mal gusto en un momento tan jodidamente complicado en el que debemos asumir la globalización y la reafirmación de la identidad local y hacerlo sin bombardear civiles en Irán.
La Asociación Global Planetaria de Copys se posiciona beligerantemente en contra de cualquier nueva tentativa de ponerle puertas al campo en nombre del Interés General, y menos aún en nombre de la Estética, asunto este último que últimamente cada vez más gente confunde más con el Diseño.
Los culos y las témporas por separado, por favor. Y el Martini agitado, no mezclado.
Si quieres aderirte a nuestra campaña por la eliminación de la campaña anterior responde a este email y en breve lanzaremos un blog
Cordialmente,
Pau Todó

...............................................................................

Distinguido señor Pau Todó:
Su carta me ha producido mucha hilaridad por su beligerancia y agresividad en un tema que, a mi modesto parecer, no lo merece.
Asumo, espero que correctamente, que la Asociación Global Planetaria de Copys en cuyo nombre usted ha redactado su carta, reúne a los copy-writers a nivel global y planetario. Un copywriter es una persona que utiliza palabras para configurar frases, textos, discursos. En este sentido quisiera decirle que como copywriter que usted debe ser, tiene la obligación de respetar y utilizar las palabras correctamente, sobre todo porque se erige usted en acérrimo defensor de las mismas. Por ejemplo, lo que nosotros proponemos es el diseño de un pictograma, y no de un CARTELITO. Luego, no sugerimos sustituir la palabra TIRAR por PULL ya que, como acabo de decir, proponemos un PICTO-GRAMA, un signo visual, y no nos proponemos, le cito, la “eliminación sistemática de la variedad lingüística en nombre de esa cosa tan sospechosa llama [usted sin duda quería decir: llamada] Interés General.” Mi apellido, además, se escribe con doble n al final, y no con una sola. Supongo que usted habrá leído nuestra carta en castellano y no la versión inglesa, por lo que le quiero explicar, por si no lo sabe, que la frase en el último párrafo de la misma: “Nuestro propósito es que el pictograma elegido sea de dominio público…” significa, para que lo sepa de ahora en adelante: “dominio: Poder y facultad de usar y disponer uno libremente de lo suyo,” y “público: El que, bajo la salvaguardia del Estado, tienen todos [poder y facultad] en las cosas útiles que no pueden ser objeto de propiedad particular o han dejado de serlo.” Añado, además, que es nuestro propósito de registrar este pictograma para que precisamente no puede pertenecer a nadie en particular sino que podrá utilizarlo todo el mundo, como ya es el caso de los pictogramas universalmente en uso. Tengo que decirle, también, que no tengo “sufridos becarios de diseño,” ni nunca los he tenido. Y, por último, la palabra “aderirte” que utiliza usted en el último párrafo de su diatriba, [= discurso o escrito violento que contiene injurias contra personas o cosas] está equivocada, se escribe “adherirse,” con h; como copy debería saberlo, y, si no, le recomiendo que ponga el corrector automático de su ordenador cuando escribe.
Atentamente,
Yves Zimmermann

¿TE CONSIDERAS UN BUEN DISEÑADOR?

Test tipográfico.

Se trata de un pequeño test, para abreviarte la innecesaria lectura de vanas palabras. Este test no te dirá si tu pareja te es infiel, o si debes abandonarlo/a ahora o dejar que conozca a tus padres. Te enviará un poco más abajo en busca de consejos.
Si tienes mayoría de respuestas "a", te recomendamos leer el texto indicado con un 1Å. Si, en cambio, tienes mayoría de respuestas "b", lo ideal sería que leyeras la nota 2Å. Finalmente si tus respuestas son "c", lo mejor será que leas las dos, en tres o cuatro oportunidades.

1) Tu trabajo como diseñador consiste en:
a. Lograr que el lector se concentre en lo que lee, evitando la decoración.
b. Dar tu propia interpretación del texto que diseñas, usando la tipografía como medio expresivo.
c. Dejar satisfecho al cliente.

2) Un diseñador gráfico debe, ante todo:
a. mantenerse alejado de las modas.
b. experimentar, siempre experimentar.
c. saber operar satisfactoriamente su pc o Mac.

3) Ningún trabajo debe emplear más de:
a. tres tipografías.
b. una a dos mil tipografías. O todas las que hagan falta.
c. dos horas.

4) La computadora es:
a. una herramienta.
b. una herramienta creativa.
c. una herramienta con 128 Mb ram.

5) La frase "La comunicación es un proceso, no un fin", te parece:
a. equivocada.
b. acertada.
c. no entiendo a qué viene.

1: Lo conveniente
Muchos artículos y manuales utilizan con frecuencia excesiva esta palabra. Un buen método para descubrir un manual es contar cuántas veces utiliza la palabra "conveniente". Así, en palabras de Ruder: "Muchos trabajos de impresión son atractivos por la simple razón que el tipógrafo se desprendió de toda pretensión artística y se esforzó en obtener el mejor resultado posible del material a su disposición".
Esos trabajos responden a la exigencia de Stanley Morison, según la cual "una obra tipográfica es como un medio de transporte, que debe estar realizada con la máxima precisión y estar dotada de la mayor funcionalidad".
Así que, transportistas, ahí vamos con algunas reglas elementales:
1. Conviene utilizar fuentes entre 10 y 12 puntos para cuerpos de texto. El cuerpo promedio de 11 puntos funciona a la perfección con impresoras de 300 dpi. Conviene no abundar en tipografías diferentes dentro de un mismo bloque de texto y a no ser que se utilice como un recurso especial debe tener la misma fuente con un mismo cuerpo e interlineado.
2. El interlineado (leading-en inglés) es uno de los responsables de la sensación de color que toma un bloque de texto. En general conviene darle al interlineado uno o dos puntos más que el valor del cuerpo de la fuente, o sea que si tenemos un texto en cuerpo 10, un interlineado de 12 da un blanco apropiado en la interlinea. Si se utilizan valores de interlineado menores al cuerpo de texto las líneas pueden comerse unas a otras o volverse difícil leer.
3. Cuidar la extensión de las líneas de texto. Las líneas muy cortas son tan difíciles de leer como las muy extensas. La extensión óptima: más de 30 caracteres y menos de 70.
4. Los comienzos de párrafo deben ser fácilmente reconocibles: los indentados o estilos, uno o lo otro, no ambos han sido creados para tal fin. En general los párrafos comienzan con la primera línea indentada, aunque otro recurso, no tan económico en cuanto al ahorro de espacio, consiste en separar los párrafos con un retorno.
5. Los párrafos se separan con un retorno, no con dos.
6. Conviene no abusar con la justificación del texto, pero en caso de utilizar texto justificado no debe olvidarse usar la hyphenation.
7. A no ser como un recurso especial de estilo lo conveniente es evitar el texto subrayado, en especial títulos y subtítulos ya que las líneas los separarían del texto al que pertenecen.
8. Es mejor utilizar itálicas en lugar de texto subrayado.
9. Tampoco es bueno utilizar itálicas, negritas o mayúsculas para grandes bloques de texto, sería muy incómodo para leer.
10. Dejar un espacio mayor por encima de los títulos y subtítulos que por debajo, de la misma forma que evitar ponerlos todos en mayúsculas, colabora con el buen diseño de una página.

2: Lo experimental
Muchos artículos y manifiestos utilizan con frecuencia excesiva esta palabra. Un buen método para descubrir una obra con pretensiones es contar cuántas veces utiliza su autor la palabra "experimental". Un grupo de diseñadores jóvenes, en México, resolvió publicar un manifiesto. Este se compone de una cartilla con el infaltable texto audaz y un diskette. En el disquete vienen seis fuentes, a cual más fea. Y es que así se llama la propuesta: "Fea".
El cabecilla del movimiento, Nacho Peón, afirma, muy lúcidamente, que todas las reglas del mundo no son capaces de hacer buen diseño. Comprueba que existe una diferencia clara entre un diseñador que trabaja "bonito" y un diseñador de verdad. Luego afirma: " ningún diseñador que se considere serio y profesional se va a cuestionar el porqué de su trabajo. Todo está clarísimo. Los maestros de la universidad se encargaron de explicarnos el ABC del diseño gráfico".
Y a continuación enumera una serie de reglas. Las citamos:
a, el diseño gráfico debe buscar la creatividad;
b, el diseño gráfico debe dar mensajes claros y directos;
c, la decoración estorba al mensaje;
d, el diseñador solamente interpreta y organiza las ideas del cliente;
e, el diseñador no es un artista;
f, el diseñador sólo trabaja para servir a sus clientes y ganar mucha lana;
g, no utilices más de tres tipografías en un diseño;
h, si quieres dibujar monitos, mejor métete a una escuela de arte;
i, si no se te ocurre nada, fusílate una idea de un libro de diseño extranjero;
j, para llegar a una buena idea tienes que seguir una buena metodología;
k, la computadora no es una herramienta creativa;
l, cómo te ven, te tratan.

Hasta aquí, más allá del tono irónico respecto a los manuales (y de los giros mexicanos: "lana" es dinero y "fusilar", por lo visto es levantar), Peón nombra algunos principios que más o menos alguno de nosotros ha seguido. Sin embargo se pregunta a continuación: " ¿por qué si las reglas son tan buenas, abundan los trabajos poco imaginativos en el diseño mexicano?"
Una pregunta que no se limita al panorama del diseño en México. Peón afirma que en otros lugares, la teoría se hace y deshace a velocidades inimaginables para las escuelas mexicanas. Y la computadora, como herramienta creativa, posee sus propias posibilidades de experimentación. " La experimentación -afirma Peón- es el mejor camino para encontrar nuevas formas de expresar ideas con im‡genes."
Finalmente Peón lanza una advertencia: "Imponer reglas rígidas que generalizan las soluciones a los problemas de comunicación, provocan mensajes aburridos y de poco impacto". Y es que para él, "la comunicación es un proceso, no un fin".

martes, 19 de febrero de 2008

lunes, 18 de febrero de 2008

I+D+i/disseny. La innovació guiada pel disseny.


ÚLTIMES PLACES DISPONIBLES!!

JORNADA TÈCNICA " LA INNOVACIÓ GUIADA PEL DISSENY Organitza: ADP amb la col.laboració del CIDEM.
Data prevista: 7 de maig 

ALGUNS MOTIUS PER INSCRIURE’T:
1. Perque la jornada ha estat programada pensant específicament en els dissenyadors.
La gran oferta de jornades i cursos sobre aquesta temàtica que hi ha al mercat està dirigida als empresaris.
Nosaltres, des de l'ADP, hem volgut apropar-nos al paper del dissenyador com a agent bàsic en l'aplicació de la innovació. 
2. Perque ens afecta a tots: dissenyadors gràfics, de producte i de l'entorn.
En contre de la percepció equivocada de molts grafistes, els  conceptes de recerca, innovació o generació de coneixement afecten a totes les activitats que treballen amb i per a les empreses. Qualsevol model d'innovació basat en el disseny o liderats pel disseny inclourà, per exemple, una estratègia d e comunicació.
3. Perque ens proporciona la informació necessària per a clarificar tots els interrogants relacionats amb aquesta temàtica:.  
.   Dissenyar sempre és innovar?
·   Què ens aportarà la “i” als dissenyadors i a les empreses de disseny?
·   Quines perspectives de treball obra la I+D+i?
·   Els dissenyadors necessiten de la recerca? quina mena de recerca?
·   Hi ha subvencions per a les inversions en innovació a empreses i estudis de disseny?
4. Perque hem de saber transmetre a l'empresa l'indiscutible paper que els dissenyadors tenen com a agents en projectes d'innovació
En tant, els dissenyadors disposem d'informació concreta sobre qu&e grave; ens aporta la innovació com a professionals del disseny i les polítiques públiques d'ajuts a la I+D+i a les que poden acollir-se les empreses; millor podrem motivar als nostres clients a desenvolupar projectes que incorporin el disseny com a factor d'innovació o en els quals la innovació estigui guiada pel disseny.
5. Perque la incorporació de la innovació a la cadena de I+D obre nous perfils professionals als dissenyadors.
Necessitem conèixer que esperen de nosaltres les empreses en termes de recerca i disseny i com podem apropar-nos a les polítiques d'impuls a la innovació i als departaments d'I+D de les empreses. Els dissenyadors haurem d'adaptar-nos als canvis que experimentarà el disseny i la seva cultura per tal d'incorporar-se al sistema de la innovació i la I+D+i.
6. Perque es tracta d'una jornada pràctica i intensiva.
Mitjançant l'exposició i anàlisi de models catalans i estrangers de bones pràctiques, ens ajudaran a comprendre la innovació que és pròpia del disseny i la que és guiada pel disseny i ens obriran les portes a poder aprofondir en les possibilitats que la I+D+i ens proporciona als dissenyadors.
T'adjuntem el programa de la Jornada amb la informació concreta sobre les ponències que es presentaran i les condicions d'inscripció.

No t'ho pensis més i reserva la teva plaça! adp@adp-barcelona.com T. 93 243 00 37
Junta Directiva

martes, 12 de febrero de 2008

DESAFORTUNADISIMO


Al que se le ocurrió la cristiana idea de diseñar esta tapa para interruptores, se le olvidó un claro detalle. Así queda claro que los devotos de nuestro señor no poseen la mirada impía, que hace de este, un desternillante accesorio para hogares católicos.

viernes, 11 de enero de 2008

¿SE ATREVEN? SI, A TODO!“Consigue la cantidad de zumo que desees, libre de pepitas y salpicaduras y protege las mitades que no utilices hasta el momento de exprimirlas.”
Lékué ha creado este producto innovador diseñado por Luki Huber, que le ha valido ya 2 Premios internacionales: el Premio al Diseño y la Innovación Tecnológica (Madrid Fusión, Ene. 2007), y el Good Design Award (Japón, Oct. 2007).
Y como cualquier producto de éxito, pronto llegó la copia. Como si de un Louis Vuitton se tratara, encontramos el exprimidor de silicona por menos de la mitad de precio, por mucho que Lékué haya invertido en la patente...
Incluso se han atrevido a utilizar las fotos del pack original.
Esperemos que la ley se aplique como Dios manda, aunque el daño ya esta hecho!

miércoles, 9 de enero de 2008

BAJEMOS A DISEÑAR

En una charla en l’Escola de Disseny de Vic, observé la inquietud de los estudiantes de tercer curso sobre sus posibilidades de abrirse camino en este mundo del diseño. Cómo llegar a desarrollar su profesión les parecía complicado y estaban convencidos de que no había trabajo para todos. El arte del diseño es para unos pocos y llegar a ocupar un escaño es, por supuesto, difícil.
Estuvimos analizando si era cierto que no había suficiente trabajo. Es evidente que los primeros puestos, en cualquier disciplina, pertenecen sólo a unos cuantos pero ¡cuántas cosas hay para diseñar antes de llegar al reconocimiento estelar en nuestra profesión! Intenté hacerles ver que hay mucho trabajo por hacer. Que a nuestro alrededor hay multitud de objetos diseñables. Falta hace, por otra parte, que otros sectores comprendan también la necesidad del diseño en sus empresas y objetivos, porque ellos van a ser los clientes de estos muchachos.
El diseño es preciso en muchos ámbitos culturales, y aún más si nos referimos a él como una actuación elemental en cualquier ejercicio de expresión gráfica, organizativa, formal o cultural. Huyamos por un momento del diseño que nos asusta, de aquel que es sólo para unos cuantos, que es en el que menos creo, y acerquémonos a uno más humilde, más real y comprendido por todos, en el que sin excusas observemos la aplicación clara de todos los criterios de sostenibilidad y la aplicación del proceso metodológico que nos habían enseñado en la escuela.
Este diseño más elemental pasaría, en principio, por aplicar la lógica y el sentido común; vestirlo ya requiere algunos conocimientos mas. Consiste, por lo tanto, en establecer un objetivo, elaborar un plan, cuantificar costes y valorar sus consecuencias.
Y no estoy hablando de un diseño cobarde y sin riesgos, sino todo lo contrario: un diseño valiente pero riguroso en cuanto acoja sinceramente todo aquello que lo hace necesario. Cuando veo lo alejadas que están algunas empresas y entidades de este diseño, pienso que a lo mejor esta generación aún no es la que va a dar trabajo a nuestros estudiantes, ya que carece de método, rigor y responsabilidad.

Cuando el Ayuntamiento de Barcelona notificó que estaba elaborando un proyecto para establecer un nuevo sistema de tasas de aparcamiento y aliviar a los residentes de la zona respecto a los visitantes, tuve la sensación de que esta vez estaba sintonizando con mis deseos. Días después aparecen en las calles unos elementos a modo de individuo cabezudo con boina, varios ojos de distintos colores y un pico a la altura de la ingle. Un dispensador del que la única manera de arrebatarle el tique es con las uñas. Tuve un desengaño, una nueva oportunidad perdida de diseñar un objeto decente que pudiera sustituir a su antecesor.
Pensé, además, que si el rigor con el que se había diseñado el dispensador de tiques era el mismo que con el que se había elaborado el proyecto de las Áreas Verdes de aparcamiento, éste no iba a ser un proyecto bien resuelto. Efectivamente. En algunos barrios son escasas y con usuarios inamovibles, mientras que en otros son excesivas y por la noche están vacías.

Algunas administraciones adoptan la normativa que establece la obligación de colocar placas solares en las cubiertas de los edificios nuevos, lo que también podía haber sido un buen plan: si éstas ayudan a paliar el despilfarro de energía… Ahora bien, si luego eliminamos los lavaderos y los tendederos de dichos edificios, ¿en qué nos ayudan las placas solares? A ver si estaremos colocando unas placas, en lugar del tendedero, que alimentarán poco más que la secadora de ropa que vamos a colocar en su lugar.

Creo superado el término “de diseño“ para definir a todo aquello que nos sorprende formalmente pero que carece de contenido. O incluso aquello que aún teniendo contenido, no llegamos a comprender. Pero algún término tenemos que hallar para calificar aquel plan, proyecto u objeto que nos engaña o no haya conseguido resolver bien sus objetivos.

Montse Padrós. Diseñadora.